Kamerbrief over voortgang Delta Rhine Corridor

19-10-2023
444 keer bekeken

Wat is de stand van zaken rondom de Delta Rhine Corridor (DRC)? Op 5 oktober 2023 informeerde minister Rob Jetten de Tweede Kamer met een Kamerbrief over het verloop.

De DRC is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels voor onder andere het transport van waterstof. De ontwikkeling hiervan gebeurt in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg, en verder door naar Duitsland.

Besluit over buisleidingen

Er ligt momenteel een besluit van de betrokken ministers om buisleidingen voor waterstof, CO2, ammoniak en kabels voor 6 GW gelijkstroom mee te nemen in een gemeenschappelijke ruimtelijke procedure (de Rijkscoördinatieregeling). “De leiding voor waterstof is essentieel voor de vergroening van de energie-intensieve industrie, kabels voor gelijkstroom vanuit offshore windparken zijn belangrijk voor de elektrificatie van de industrie en andere gebruikers en de CO2-leiding is onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland,” meldt de minister.

Voorbereiding van start

De voorbereiding van de uitvoering voor de buisleidingen en kabels voor waterstof, CO2 en gelijkstroom is begonnen. Voor de ammoniakleiding zijn daarvoor nog te veel onduidelijkheden op het gebied van technologie en veiligheids- en beleidskaders. Wel is besloten om ammoniak alsnog mee te nemen in de ruimtelijke procedure. Zo is in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar om hier alsnog een leiding voor aan te leggen.

Het opnemen van ammoniak in de ruimtelijke procedure heeft zeer beperkte invloed op de planning van de andere buisleidingen en kabels.

Ontwerp en risicoanalyse

De initiatiefnemers maakten voor de buisleidingen voor CO2 en waterstof een ontwerp en risicoanalyse. Naar schatting blijven de risico’s ervan binnen de wettelijke eisen, eventueel door middel van corrigerende maatregelen.

Het ontwerp en de risicoanalyse voor de ammoniakleiding zijn nog in ontwikkeling.

Geen aardgas, LPG en propeen

Er komen geen buisleidingen voor aardgas, LPG en propeen. Een aardgasleiding is van de baan, omdat Gasunie zich heeft teruggetrokken. Voor het huidige volume aardgas en de geplande uitbreidingen is geen nieuwe buisleiding nodig. De huidige infrastructuur volstaat.

Daarnaast is er na een intensieve zoektocht geen initiatiefnemer gevonden voor LPG en propeen.

Ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken

Op het DRC-traject zijn verschillende plekken waar het aanleggen van de leidingen en kabels ingewikkeld is. Eén van die plekken is de kruising van het Hollands Diep. Hier ligt namelijk al een tunnel voor buisleidingen die bijna vol ligt. Het beheer ervan ligt bij Leidingenstraat Nederland (LSNed).

Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen om samen met LSNed te kijken naar toekomstbestendige oplossingen rondom deze kwestie. De aanleg van een tunnel, boringen of een combinatie hiervan zijn mogelijke uitkomsten.

Er zijn nog meer plekken die lastige situaties met zich meebrengen rondom de DRC:

  • kruisingen met andere infrastructuur;
  • keuzes bij het passeren van natuurgebieden;
  • andere (voorziene) bestemmingen in de strook en direct ernaast;
  • de samenhang met andere grote energie-infrastructurele projecten (zoals aanlandingen van windparken op zee en aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen).

De ruimtelijke procedure maakt deze punten verder inzichtelijk. Om naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken toe te werken, is intensief contact nodig met medeoverheden en andere betrokkenen.

Doelen DRC

De DRC wil helpen om doelstellingen over het klimaat, duurzaamheid en de energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Bovendien verduurzaamt deze bundel van buisleidingen en kabels de industriële clusters langs het traject.

Verder versterkt de DRC de concurrentiepositie van de bestaande industrie in de omgeving. Dit maakt het gebied rondom de route aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers die op zoek zijn naar een toekomstgerichte infrastructuur. Tot slot biedt het project kansen voor meer samenwerking met buurlanden.

Meer weten?

Afbeeldingen

Cookie-instellingen