Routekaart Waterstof overhandigd aan minister Jetten

03-11-2022

Op 3 november tijdens de Dag van het Klimaatakkoord heeft het Nationaal Waterstof Programma (NWP) de Routekaart Waterstof overhandigd aan minister Jetten. De Routekaart geeft inzicht in de Nederlandse waterstofambities en doelen richting 2030 en daarna en beschrijft welke acties nodig zijn.

Op korte termijn is een flinke reductie van broeikasgasemissies nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste optie om broeikasgasemissies te reduceren. Waterstof is onmisbaar in dit energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig moet zijn.

Het Nationaal Waterstof Programma roept op tot hogere doelen

In de Routekaart Waterstof roept het NWP op tot ambitieuzere doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof dan destijds in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Daarin stond voor 2030 als doel 3-4 GW elektrolysecapaciteit, maar volgens het NWP moet dat worden verdubbeld naar 6-8 GW om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen.

Waterstof in de industrie

In de industrie is al veel vraag naar en ervaring met waterstof. Deze wordt nu nog vooral geproduceerd uit fossiele bronnen. Het vervangen van deze waterstof door hernieuwbare en koolstofarme waterstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie, zowel in de grote clusters als regionaal.

Waterstof in andere sectoren

Op het gebied van verkeer en vervoer is waterstof cruciaal om de CO₂-uitstoot te reduceren. Ook op regionaal niveau zijn er kansen voor het gebruik van waterstof in bijvoorbeeld de elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving. Momenteel wordt er nog bijna geen hernieuwbare waterstof geproduceerd. Een aanzienlijke opschaling van de productie van hernieuwbare waterstof is dus nodig.

Routekaart Waterstof
De visualisatie Routekaart Waterstof hierboven geeft een overzicht van de belangrijkste doelen en acties richting 2030 en daarna.

Over de Routekaart Waterstof

De routekaart bevat, naast een overzicht van de huidige stand van zaken, de vergezichten in de periode na 2030 en concretere voorgestelde doelen en acties in de periodes 2025-2030 en 2022-2025.

Met alleen doelen voor productie ben je er niet. Er moet een goede infrastructuur zijn om de waterstof bij de afnemers te krijgen. Verder moet waterstof betaalbaar zijn, moet er voldoende hernieuwbare elektriciteit zijn, moeten mensen worden opgeleid, zijn innovaties nodig en moet het beleid op orde zijn, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. De ontwikkeling van waterstofketens in Nederland biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld in de maakindustrie. Intensieve samenwerking tussen alle spelers in de keten is vereist, zodat er nú keuzes gemaakt kunnen worden voor beleidsmaatregelen die op korte termijn tot investeringen leiden. En dat is het doel van de Routekaart waterstof: thema’s als de uitrol van productie, import, infrastructuur, toepassingen en alle benodigde randvoorwaarden worden beschreven. De routekaart maakt inzichtelijk welke acties hiervoor nodig zijn, en gaat deze ook monitoren.

Totstandkoming Routekaart

De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP), een publiek-private samenwerking waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken. De Routekaart bevat 13 thema’s en elk hoofdstuk is geschreven door een themagroep van het NWP. De themagroepen bestaan uit experts van de voor het thema relevante organisaties.

Meer weten?

Lees en download de Routekaart Waterstof

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier je vragen over de Routekaart Waterstof. Heb je vragen? Gebruik dan het NWP Contactformulier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen