Kabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie infrastructuurprojecten

07-12-2022

Vijf nieuwe infrastructuurprojecten van nationaal belang zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). De nieuwe projecten richten zich vooral op de aanlanding van elektriciteit van windparken op zee en het verder uitbouwen van de infrastructuur voor waterstof.

Vijf nieuwe projecten

In het MIEK zijn projecten opgenomen die belangrijk zijn voor de toekomstige energie-infrastructuur. De vijf nieuwe projecten in het MIEK betreffen de aanlandingen van Wind op Zee-projecten (waarmee elektriciteit van windparken op zee in het elektriciteitsnet op land wordt gevoed), terminals in het Noordzeekanaalgebied en Rotterdam-Moerdijk voor de import en doorvoer van waterstof, het H-vision project voor de productie van waterstof uit restgassen en het Aramis project voor de benodigde infrastructuur voor het transport van CO2 naar opslaglocaties onder de Noordzee. De 14 projecten in het MIEK zijn daarmee ook van belang voor het behalen van de klimaatdoelen.

Goede voortgang grote energieprojecten

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Er wordt goede voortgang geboekt met de grote energieprojecten die cruciaal zijn voor de energietransitie. Bijvoorbeeld met snellere verzwaring van het elektriciteitsnet, maar ook de waterstofleidingen richting Duitsland en het landelijk transportnet voor waterstof. Ook voor onze klimaatdoelen is het belangrijk dat deze grote energie-infrastructuurprojecten op tijd klaar zijn. Met deze infrastructuur wordt een emissiereductie van 38 megaton mogelijk in 2030 ten opzichte van 2021. Het is goed om te zien dat deze projecten ondanks de complexe omstandigheden zoals de stikstofruimte en ruimtelijke inpassing volgens planning verlopen.”

Provinciaal MIEK in 2023

Het Rijk heeft in samenwerking met alle partijen de regie door knelpunten te agenderen en weg te nemen, kennis te delen en te ondersteunen bij het tijdig nemen van besluiten over onder andere eigenaarschap, financiering en ruimtelijke inpassing. De projecten binnen het MIEK komen voort uit de energiestrategieën van de zes Nederlandse industriële clusters. Om vraag en aanbod steeds meer aan elkaar te koppelen wordt aankomend jaar gewerkt aan de verdere verbreding van het MIEK. Zo wordt in het voorjaar van 2023 door elke provincie een provinciaal MIEK opgeleverd met projecten van regionaal niveau. Hierin wordt, naast projecten voor de industrie, ook voor de sectoren mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw de vraag naar energie, grondstoffen en de benodigde infrastructuur in kaart gebracht.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen