Subsidiemogelijkheden waterstof in Europa

Europa heeft sinds 2008 een groot stimuleringsprogramma voor waterstof en brandstofcellen onder de naam Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Dit publiek-private programma heeft in de huidige periode van 2014-2020 een budget van 700 miljoen euro, dat wordt gematcht met private investeringen. De laatste calls worden dit jaar afgewikkeld, en de nieuwe programmaperiode wordt voorbereid. De verwachting is dat er opnieuw een groot budget beschikbaar komt om mede invulling te geven aan de Europese ambities van de aangekondigde Clean Hydrogen Alliance, onderdeel van de nieuwe industriestrategie van de Europese Commissie.

Naast het FCH JU programma zijn er ook andere Europese subsidiemogelijkheden, veelal in programma’s met meer generieke doelstellingen zoals innovatie, economische ontwikkeling en klimaatbescherming. Deze mogelijkheden worden op deze pagina bijeen gebracht. Voor nadere informatie of advies kunt u contact zoeken met RVO (vaak het National Contact Point voor de regelingen).

Overzicht subsidiemogelijkheden in Europa

  • Voor fundamenteel onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het Horizon 2020 programma.

  • Voor industrieel en experimenteel onderzoek zijn naast Horizon 2020 ook EFRO en INTERREG geschikt.

  • Voor praktijkexperimenten, pilots en demonstraties zijn naast Horizon 2020 ook EFRO en INTERREG geschikt, evenals IPCEI.

  • De CEF-regeling is bedoeld voor projecten die zich op de toepassing van waterstof in de transport- en energiesector richten.

Hieronder volgt een nadere toelichting op deze subsidiemogelijkheden. We adviseren u om de betreffende websites in de gaten te houden voor de meest actuele informatie. Het is raadzaam om uw projectidee te laten toetsen door RVO.

Het Clean Hydrogen Partnership is een Europese publiek-private samenwerking die onderzoek en innovatie op het gebied van waterstoftechnologie in Europa stimuleert. Het is opgericht in 2021 en de opvolger van het Fuel cells and hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Dit programma ondersteunt het bedrijfsleven, met name kleine en middelgrote bedrijven (kmo's). Hierdoor kunnen zij sneller innovatieve, concurrerende en schone oplossingen op de markt brengen. Het belangrijkste doel van het partnerschap is bijdragen aan de Green Deal en de waterstofstrategie van de Europese Unie.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen, waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. In Nederland richt het fonds zich op regionale concurrentiekracht, werkgelegenheid, en koolstofarme economie. Voor de uitvoering in Nederland is voor elk landsdeel een “managementautoriteit” ingesteld die de coördinatie van de EFRO-gelden namens het ministerie van EZK voor rekening neemt. Projecten met waterstof kunnen hier ook onder vallen.

INTERREG (onderdeel van EFRO) is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder INTERREG vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Er zijn 3 verschillende Interreg-programma’s voor samenwerking in de grensregio's (Interreg A); samenwerking tussen regio's in verschillende landen (o.a. Noordwest Europa en Noordzeeregio); en samenwerking interregionaal en Europabreed. Waterstofprojecten passen in de thema’s innovatie en koolstofarme economie.

Met de Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de Europese Unie investeringen voor de ontwikkeling van trans-Europese transport- en energienetwerken. Projecten die zich richten op overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot, zoals waterstof, komen in aanmerking voor subsidie van CEF Transport. Nederlandse bedrijven die een project willen indienen voor CEF Transport, moeten zich via RVO melden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

IPCEI staat voor Integrated Projects of Common European Interest. Het gaat hierbij om grootschalige onderzoek, demonstratie en implementatieprojecten van Europees belang, waarbij de onrendabele top onder voorwaarden tot 100% kan worden vergoed. Bij een landelijke interessepeiling in 2020 voor deelname aan IPCEI Waterstof tekenden meer dan 80 geïnteresseerde marktpartijen in.

Ook het LIFE subsidieprogramma van de Europese Unie biedt mogelijkheden om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Cookie-instellingen