Kabinet plant 500 MW waterstoffabriek op zee in 2031

Credits: PosHYdon
Vincent Veldstra 21-03-2023
678 keer bekeken 0 reacties

Nationaal en Europees beleid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Denk aan marktordening en nationale instrumenten voor de opschaling van hernieuwbare waterstof. Denk ook aan Europese wet- en regelgeving die duurzaamheidseisen stelt aan waterstof en doelen stelt voor gebruik.

Europees beleid

In de waterstofstrategie van de Europese Commissie staan doelstellingen voor de productie van hernieuwbare waterstof in Europa. In 2030 moet er minimaal 40 gigawatt (GW) aan elektrolysecapaciteit zijn gerealiseerd met een minimale productie van 10 miljoen ton (1200 petajoule (PJ)). Daarnaast moet er in 2030 ook 40 GW buiten de EU geïnstalleerd zijn, zodat de EU 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof kan importeren.

Aanpassen bestaande wetgeving

Voor het behalen van de doelstellingen moet bestaande wetgeving worden aangepast. De voorstellen hiervoor staan in het Fit-for-55-pakket. Hieronder vind je een overzicht van aangepaste wetgeving:

  • Sinds 2023 is er een voorlopig akkoord over bindende Europese doelen voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in de mobiliteit en industrie. Het akkoord gaat voornamelijk over hernieuwbare waterstof. Het is onderdeel van de Europese richtlijn hernieuwbare energie (de Renewable Energy Directive -RED).
  • Daarnaast zijn er twee gedelegeerde handelingen (delegated acts) met regels waar hernieuwbare waterstof aan moet voldoen.
  • Ook ligt er een compromis tussen lidstaten over het waterstof- en gasdecarbonisatiepakket. Dit pakket faciliteert de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt met kaders voor (grensoverschrijdende) infrastructuur.

In de Routekaart Waterstof vind je in hoofdstuk 9 een handig overzicht met de relevante Europese wetgeving en wetgevingsvoorstellen voor waterstof.

Nationaal beleid

Voor nationaal beleid is marktordening een belangrijk thema. Marktordening is het geheel van wetten en regels dat bepaalt welke partijen onder welke voorwaarden actief mogen zijn op de waterstofmarkt. Het speelt een bepalende rol in de productie, transport, opslag, en import van waterstof. De Kamerbrief over voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt geeft helderheid in de marktordening in Nederland. Tot 2025 worden er nog keuzes gemaakt over o.a. waterstof op zee en distributienetten.

Import

Om de bindende Europese waterstofdoelen te halen zet het kabinet in op opschaling van import en binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof. Voor binnenlandse productie heeft Nederland een doelstelling van 4 GW elektrolysecapaciteit in 2030. Ook in de jaren daarna moet de elektrolysecapaciteit flink verder groeien, met name gekoppeld aan de geplande extra windparken op de Noordzee. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen voor een streefdoel van 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032. Voor import heeft het kabinet geen hard doel, maar voert het wel beleid om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Dat gaat bijvoorbeeld om voldoende infrastructuur, duidelijke en gestandaardiseerde regelgeving en goed werkende (internationale) handelsplatforms.

Instrumentarium hernieuwbare waterstof

Om de Europese en Nederlandse doelen voor hernieuwbare waterstof te realiseren zijn er beoogde instrumenten en interventies gericht op randvoorwaarden ontwikkeld. Deze staan in de Kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof.

Eerst wil het kabinet vooral het aanbod van hernieuwbare waterstof opschalen met flink budget voor nieuwe elektrolyseprojecten (€1 miljard) en import (€ 300 miljoen). Op termijn wil het kabinet vooral beleid gericht op waterstofgebruikers. Met verplichtingen om steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken in de industrie en de mobiliteit en subsidies voor industriële waterstofgebruikers.

Nieuws en inspiratie

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden plant Nederland de eerste grootschalige waterstofproductie op zee. Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolysecapaciteit en moet rond 2031 operationeel zijn.

Het gebied is gekozen omdat hier al een windpark gepland stond voor de productie van elektriciteit, mogelijk een bestaande aardgasleiding hergebruikt kan worden voor het transport naar land én het goed aangesloten kan worden op het waterstofnetwerk op land.

Eerste project grootschalige waterstofproductie op zee

In de regio Groningen is veel draagvlak voor de komst van dit project. Dit project zal de eerste zijn waarbij waterstofproductie op zee op grote schaal wordt toegepast. Hiermee doet het Rijk, betrokken bedrijven en netbeheerders waardevolle ervaring op met deze nieuwe techniek die een grote rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst.

Minister Rob Jetten: “Met dit plan lopen we wereldwijd voorop. Het is bovendien een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 4GW elektrolyse in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken. Ik ben ook erg blij met de steun die we van de lokale overheden krijgen. De provincie en de gemeentes zetten vol in op een groene economie waarbij de productie van duurzame energie centraal staat.“

Samenwerking met alle betrokken partijen

Voordat de tenders uitgeschreven worden, werkt het ministerie samen met de regio Groningen, partijen rondom het waddengebied en betrokken partijen een aantal belangrijke zaken zorgvuldig uit. Zoals de aanlanding van de leiding om de waterstof van het windpark aan land te brengen en hoe de waterstofproductie veilig en ecologisch verantwoord kan gebeuren.

Waterstoftransportnetwerk op zee

Het project wordt het eerste project dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken in welke mate hergebruik van bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee haalbaar is.

Kleinere pilot met waterstoffabriek 50-100MW

Als opstap naar dit project, wordt ook gewerkt aan een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van circa 50-100MW. Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden zodat het project van 500MW efficiënt gerealiseerd kan worden. Later dit jaar wil de minister ook voor dit kleinere project een voorkeurslocatie kiezen.

Bron

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.