Beleidskader

Nationaal en Europees beleid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Denk aan marktordening en nationale instrumenten voor de opschaling van hernieuwbare waterstof. Denk ook aan Europese wet- en regelgeving die duurzaamheidseisen stelt aan waterstof en doelen stelt voor gebruik.

Europees beleid

In de waterstofstrategie van de Europese Commissie staan doelstellingen voor de productie van hernieuwbare waterstof in Europa. In 2030 moet er minimaal 40 gigawatt (GW) aan elektrolysecapaciteit zijn gerealiseerd met een minimale productie van 10 miljoen ton (1200 petajoule (PJ)). Daarnaast moet er in 2030 ook 40 GW buiten de EU geïnstalleerd zijn, zodat de EU 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof kan importeren.

Aanpassen bestaande wetgeving

Voor het behalen van de doelstellingen moet bestaande wetgeving worden aangepast. De voorstellen hiervoor staan in het Fit-for-55-pakket. Hieronder vind je een overzicht van aangepaste wetgeving:

  • Sinds 2023 is er een voorlopig akkoord over bindende Europese doelen voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in de mobiliteit en industrie. Het akkoord gaat voornamelijk over hernieuwbare waterstof. Het is onderdeel van de Europese richtlijn hernieuwbare energie (de Renewable Energy Directive -RED).
  • Daarnaast zijn er twee gedelegeerde handelingen (delegated acts) met regels waar hernieuwbare waterstof aan moet voldoen.
  • Ook ligt er een compromis tussen lidstaten over het waterstof- en gasdecarbonisatiepakket. Dit pakket faciliteert de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt met kaders voor (grensoverschrijdende) infrastructuur.

In de Routekaart Waterstof vind je in hoofdstuk 9 een handig overzicht met de relevante Europese wetgeving en wetgevingsvoorstellen voor waterstof.

Nationaal beleid

Voor nationaal beleid is marktordening een belangrijk thema. Marktordening is het geheel van wetten en regels dat bepaalt welke partijen onder welke voorwaarden actief mogen zijn op de waterstofmarkt. Het speelt een bepalende rol in de productie, transport, opslag, en import van waterstof. De Kamerbrief over voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt geeft helderheid in de marktordening in Nederland. Tot 2025 worden er nog keuzes gemaakt over o.a. waterstof op zee en distributienetten.

Import

Om de bindende Europese waterstofdoelen te halen zet het kabinet in op opschaling van import en binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof. Voor binnenlandse productie heeft Nederland een doelstelling van 4 GW elektrolysecapaciteit in 2030. Ook in de jaren daarna moet de elektrolysecapaciteit flink verder groeien, met name gekoppeld aan de geplande extra windparken op de Noordzee. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen voor een streefdoel van 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032. Voor import heeft het kabinet geen hard doel, maar voert het wel beleid om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Dat gaat bijvoorbeeld om voldoende infrastructuur, duidelijke en gestandaardiseerde regelgeving en goed werkende (internationale) handelsplatforms.

Instrumentarium hernieuwbare waterstof

Om de Europese en Nederlandse doelen voor hernieuwbare waterstof te realiseren zijn er beoogde instrumenten en interventies gericht op randvoorwaarden ontwikkeld. Deze staan in de Kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof.

Eerst wil het kabinet vooral het aanbod van hernieuwbare waterstof opschalen met flink budget voor nieuwe elektrolyseprojecten (€1 miljard) en import (€ 300 miljoen). Op termijn wil het kabinet vooral beleid gericht op waterstofgebruikers. Met verplichtingen om steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken in de industrie en de mobiliteit en subsidies voor industriële waterstofgebruikers.

Monitoring

De Routekaart Waterstof benoemt naast de doelen ook de acties die daarbij horen. Voor de monitoring van deze acties is een tool gemaakt. De themagroep levert de data hiervoor. Elk jaar analyseren we de verzamelde data. Dit levert een algemeen beeld van de voortgang van het thema op.

Bekijk hier het overzicht van 2023 voor het thema beleidskader:

Klik op de afbeelding om het document te bekijken.
Groen geeft aan dat de actie binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd. Oranje betekent vertraging. Rood betekent dat de actie (nog) niet wordt uitgevoerd.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen