Kennisagenda waterstof in de gebouwde omgeving

De kennisagenda is een overzicht van initiatieven en onderzoeksprogramma’s die verschillende partijen de komende jaren uitvoeren. Dit overzicht helpt bij het verspreiden van kennis en informatie over hoe we waterstof (veilig) kunnen gebruiken in de gebouwde omgeving. In de kennisagenda staat informatie over de uitvoerders, verwachte publicatiedata en beschikbare resultaten.

Uit de studie ‘Toekomstbestendige Gasdistributienetten’ van NBNL blijkt dat het bestaande distributienetwerk met de juiste maatregelen kan worden ingezet voorwaterstof. Er moeten wel maatregelen getroffen worden om distributie, transport en opslag in de gebouwde omgeving veilig te laten verlopen. Hiervoor zullen richtlijnen en keurmerken moeten komen om de kwaliteit van de te ontwikkelen componenten, materialen en installaties te garanderen. Voor lokale waterstofopslag zullen voorwaarden opgesteld moeten worden met betrekking tot de omstandigheden waaronder dit kan plaatsvinden zoals het ontwikkelen van aparte vergunningsprocedures. 

Bij het overschakelen van aardgas naar 100% waterstof zullen in sommige gevallen nieuwe materialen en componenten moeten worden geïnstalleerd door gekwalificeerde installateurs. Ook de meter moet aan de specificaties kunnen voldoen. Hierbij moet het minimaal voldoen aan de huidige normen betreffende veiligheid rondom  aardgasdistributie. Hierbij speelt waterstofdetectie aan de hand van odoranten en sensoren mogelijke een belangrijke rol.

 Betrokken partijen

 • NBNL
 • HyDelta

Resultaten / Status

2021 - 2022

 

 Betrokken partijen

 • NBNL
 • H2Platform

Resultaten / Status

Q3 2023

Meer informatie

 

 

Bij waterstof in de gebouwde omgeving geldt dat  veiligheid altijd gegarandeerd moet zijn en moet voldoen aan de gestelde normen. De uitvoerders van projecten zullen risico’s moeten toetsen en gepaste maatregelen nemen. Veiligheidsinstructies en handleidingen zijn nodig voor instanties om goed voorbereid te zijn. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van monteurs en andere professionals.

 Betrokken partijen

 • NBNL

Resultaten / Status

Q2 2021

 

 Betrokken partijen

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Resultaten / Status

Q3 2022

 

 Betrokken partijen

 • WVIP
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Resultaten / Status

2022-2023

Meer informatie

 

 

Waterstof kan decentraal worden geproduceerd. Hiervoor moet de geschiktheid van gebouwen, locaties en technieken en de routes waarlangs het kan worden ontsloten via het distributienet onderzocht worden. Verder zijn er op sommige plekken beperkingen in de netcapaciteit, waardoor de inpassing van duurzame elektriciteit uit zon en wind niet (altijd) mogelijk is. Waterstofproductie biedt via elektrolyse een mogelijkheid om het elektriciteitsnet te ontlasten. De randvoorwaarden om deze koppeling te kunnen maken op het niveau van de gebouwde omgeving dienen te worden onderzocht.

 Betrokken partijen

 • Alliander

Resultaten / Status

Doorlopend

 

Waterstof in de gebouwde omgeving is een noviteit waardoor wet- en regelgeving aangepast moet worden om gebruik door onder andere netbeheerders en andere instanties mogelijk te maken. Dit betekent het toewijzen van wettelijke rollen en kaders om veiligheid te waarborgen en gebruik mogelijk te maken. Hiervoor zullen normen rondom gaskwaliteit, veiligheid en eindgebruikersapparatuur vastgesteld moeten worden.

 Betrokken partijen

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Autoriteit Consument & Markt

Resultaten / Status

 

 

 Betrokken partijen

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Resultaten / Status

Open

Meer informatie

 

 

 Betrokken partijen

 • NBNL (bestaande pilots)
 • WVIP (input vanuit H2Platform)

Resultaten / Status

Lopende actie

 

 Betrokken partijen

 • CertifHy

Resultaten / Status

2022

Meer informatie

CertifHy

 

Bewoners verwachten een vergelijkbaar niveau van comfort met waterstof als met aardgas. Een belangrijk aspect hierbij is leveringszekerheid. Het waarborgen hiervan geldt tijdens toepassing in wintermaanden en ten tijde van het ombouwproces van aardgas naar waterstof dat in wet- en regelgeving vastgelegd moet te worden.

 Betrokken partijen

 • Autoriteit Consument & Markt

Resultaten / Status

Q2 2022

 

 Betrokken partijen

 • Green Deal H2 Wijken

Resultaten / Status

2022

 

Het is van belang dat bewoners worden meegenomen bij de besluiten om waterstof in woningen toe te passen. Het vroegtijdig betrekken van de bewoners en hen op de juiste wijze voorzien van kennis levert doorgaans meer draagvlak op. Dit geldt ook voor een goede afstemming met gemeenten en veiligheidsregio’s. Door te voorzien in de informatiebehoefte wordt bijgedragen aan de ontwikkeling rondom publieke bewustwording. Dit is belangrijk omdat het kan leiden tot een hoger participatiegraad en meer sociaal draagvlak.

 Betrokken partijen

 • Nationaal Waterstof Programma
 • Expertise Centrum Warmte
 • Programma Aardgasvrije Wijken

Resultaten / Status

Doorlopend

 
Cookie-instellingen